Hållbarhet

Hållbarhet

Vi lägger grunden för ett mer hållbart samhälle

För oss på ABT Bolagen innebär hållbarhet att vi tar vara på resurserna, oavsett det handlar om människor, maskiner eller material. Vår mission är att främja en hållbar stads- och samhällsutveckling genom kostnads- och resurseffektiv materialhantering och materialåtervinning.

Vi är ISO-certifierade inom arbetsmiljö (45001), kvalitet (9001) och miljö (14001) vilket innebär att vi målstyr vår verksamhet och genom att arbeta med ständiga förbättringar lär vi oss att ständigt göra mer med mindre.
Sedan verksamhetsår 2017 mäter och följer vi upp vår påverkan inom hållbarhet kontinuerligt och redovisar resultatet i vår årliga Hållbarhetsredovisning här på vår hemsida.

  • Kvalitet –  För oss som arbetar på ABT översätts kvalitet till kundnytta vilket vi levererar genom att generera lönsamhet i våra gemensamma projekt, minimera vår negativa miljöpåverkan och upprätthålla en god och trygg arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljö – Vårt koncernövergripande arbetsmiljömål är att ha ett högt medarbetarengagemang. Vi mäter detta genom eNPS (employee net promoter score) och mNPS (management net promoter score) där resultatet baseras på svaret på frågan: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din nuvarande arbetsplats/närmsta chef till en vän eller bekant?”. Vårt mål har varit att ständigt ha ett värde över +50 (benchmark +15 år 2021), ett mål som vi har nått verksamhetsår 2022 med ett eNPS-värde på +57 och ett mNPS-värde på +62.
  • Miljö – Vår affär ska vara 100% cirkulär senast år 2045 vilket innebär att vi ska sträva efter ett slutet kretslopp för våra produkter och tjänster och skapa nya intäktsströmmar genom de processer och material vi använder. Vi har bl.a. antagit ”Färdplan fossilfri ballast 2045” och Transportutmaningen vilken innebär att vi skall minska våra växthusgasutsläpp från transporter med 70% till senast år 2030.

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i vår kärnverksamhet där vi strävar efter att bl.a.:

  • återvinna och återanvända allt schaktmaterial och alla rivningsmassor som går (gärna redan inom projektet där det uppstår)
  • optimera transporterna tillsammans med våra kunder genom bl.a. tyngre lastning, kortare sträckor och returlass
  • använda fossilfria drivmedel i den mån det finns tillgängligt
  • ständigt investera i ny teknik och strävar efter att minimera vår energianvändning och utsläpp genom effektivare fordon och tekniska hjälpmedel (i nuläget äger ABT t.ex. två el-lastbilar som finns till förfogande vid beställning)
  • samverka med andra aktörer i branschen genom exempelvis forum som Centrum för cirkulärt byggande och Sveriges bergmaterialindustrier där vi är med och driver ”Färdplan fossilfri ballast 2045” samt medverka i diverse innovationsprojekt såsom ”eRoadArlanda”, ”HCT-city”, ”Hållbar smart elektrifiering av krossar”, ”Tystare krossning” och ”Delegationen för cirkulär ekonomi”.

 

Har du några funderingar gällande vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss eller läs vår hållbarhetsredovisning.

 

Vid misstanke om oegentligheter som berör ABT koncernen, kontakta vår visselblåsarfunktion: Bo Albertsson 073-982 19 50.


Example photo

Malin Treiberg

Hållbarhetsansvarig