Affärsetiska riktlinjer

Affärsetiska riktlinjer

ABTs medarbetare skall fatta affärsmässiga beslut utan personlig vinning eller till förmån för tredje part eller närstående, bland annat betyder det att inte acceptera, erbjuda, eller betala mutor, samt att följa gällande lagar och förordningar.

Vi skall vårda och visa respekt för människor och miljö samt att bedriva affärsverksamhet med ett högt mått av etik, integritet och hederlighet. Detta utgör en hörnsten i ABTs verksamhet.

ABT skall följa den av branschen fastslagna överenskommelsen för att motverka mutor och korruption (ÖMK).

Förtroende – genom att ABT med omsorg, kompetens, sakligt och i övrigt professionellt uppträdande söker tillgodose kundens behov inom ramen för de tjänster som ABT tillhandahåller. ABT och dess medarbetare agerar alltid så att föreslagna och genomförda affärer kan förklaras med bibehållet anseende och förtroende.

Långsiktighet – genom att ABT i sitt agerande lägger grunden för en långsiktig relation mellan kunden och ABT.

Respekt – genom att ABT och dess medarbetare behandlar kunden professionellt oavsett till exempel ålder, kön, religion och etnisk bakgrund och att klagomål hanteras på ett seriöst och snabbt sätt.

Pålitlighet – genom att ABT fullgör åtaganden på det sätt och inom den tid som utlovats och hanterar de uppgifter kunden lämnat på ett förtroendefullt sätt.

Regelefterlevnad – genom att ABT och dess medarbetare följer lagar och övriga bestämmelser, inklusive interna instruktioner, som styr verksamheten, inte bara i bokstavlig mening utan med insikt om det bakomliggande syftet, medverkar ABT inte i affärer som kan strida mot gällande regelverk. Hög etik går längre och ställer större krav än att endast avstå från det otillåtna.

Vid misstanke om oegentligheter som berör ABT koncernen, kontakta vår visselblåsarfunktion: Bo Albertsson 073-982 19 50.


Example photo

Michael Haddleton

Verkställande Direktör